SGK Yaşlılık Aylığı Başvurusu, Şartları, Hesaplaması

yaşlılık aylığı tablo 2-506-81B

Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır, istenilen evraklar, yaşlılık maaşı almak için gereken şartlar ve ssk sgk yaşlılık aylığı hesaplama işlemleri ile tablolar makalede yer almaktadır.

1. YAġLILIK AYLIĞI (HiZMET AKDi iLE VE BAĞIMSIZ ÇALIşANLAR iÇin) ….2
1.1. Aylığa hak kazanma koĢulları ………………………………………………………………………..2
1.1.1. Genel koşullar (4(a) sigortalıları için) ……………………………………………………….2
1.1.2. Özel koşullar (4(a) sigortalıları için)…………………………………………………………8
1.1.3. Genel koĢullar (4(b) sigortalıları için) …………………………………………………….10
1.1.4. Özel koĢullar (4(b) sigortalıları için) ………………………………………………………14
1.2. YaĢlılık aylığının bağlanması………………………………………………………………………..14
1.3. YaĢlılık aylığı baĢvurusu, istenecek belgeler ve aylığın baĢlangıcı……………………16
1.4. Aylığın hesaplanması …………………………………………………………………………………..18
1.5. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması ……………………………………………………….19
1.6. Yoklama iĢlemleri ……………………………………………………………………………………….20

1. YAġLILIK AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)
1.1. Aylığa hak kazanma koĢulları
1.1.1. Genel koĢullar (4(a) sigortalıları için)
1.1.1.1. 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar
(506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu)
Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 – 4447/17 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı
bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve
sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.
TABLO 1- 506/GEÇĠCĠ 81/A
ĠLGĠLĠ KANUN
SĠGORTALILI
K SÜRESĠNĠN
BAġLANGICI
TAHSĠS TALEP TARĠHĠNDEKĠ
EN AZ
No Madde No Kadın Erkek
Sigortalılık
Süresi Yaşı Gün
Kadı Sayısı
n
Erk
ek
Ka
dın
Erk
ek
506 G.M.81/A 8.9.19
81 öncesi
8.9.19
76 öncesi
— 50 55 5000
15 50 55 3600
20 — — 5000
Not:506/Geçici 81/A bendine göre oluşturulmuştur.
B) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) 23.5.2002 tarihinde;

 • a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
 • b) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,
 • c) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,
 • d) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,
 • e) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,
 • f) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün
 • g) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,
 • h) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,ı) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,
 • j) Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,
 • k) Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,
 • l) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 8 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,
 • m) Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,
 • n) Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,
 • o) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
 • p) Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,
 • r) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

yaşlılık aylığı tablo 2-506-81B

yaşlılık aylığı tablo 2-506-81B

1.1.1.2. 8/9/1999 – 30/4/2008 arasında sigortalı olanlar
Emeklilik yaĢına iliĢkin bazı geçiĢ hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 9- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup da
8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; kadın ise 58, erkek ise
60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak
şartıyla veya kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve
en az 4500 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık
aylığından yararlanırlar.
1.1.1.3. 1/5/2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar
YaĢlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 28-

(DeğiĢik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;
a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı
7200 gün olarak uygulanır.
b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,
olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün
sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek
üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

506 sayılı Kanuna iliĢkin geçiĢ hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 6-

Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için;
a) (Mülga: 17/4/2008-5754/69 md.)
b) (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 5400
günlük süre ilk defa;
1) 30/4/2008 tarihi ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 4600 gün olarak,
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4600 güne
100 gün eklenmek suretiyle 5400 günü geçmemek üzere,

uygulanır.Sayfa 8 / 43
1.1.2. Özel koĢullar (4(a) sigortalıları için)
1.1.2.1. Ġlk defa sigortalı olduğu tarihte malul olan sigortalılar
506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine iliĢkin geçiĢ hükümleri (5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 10- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup bu
Kanunun yürürlük tarihinden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa
çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü
maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu
nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş
yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
YaĢlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 28-

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına
göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük
aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az
3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı
bağlanır.
506 sayılı Kanuna iliĢkin geçiĢ hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 6-
Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için;

c) (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen 3960
günlük süre ilk defa;
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için
3700 gün olarak,
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne
100 gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere,
uygulanır.

1.1.2.2. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar
506 sayılı Kanunun malûllük ve sakatlık hükümlerine iliĢkin geçiĢ hükümleri (5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 10-

(DeğiĢik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/71 md.) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce
sigortalı olup bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi
indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun mülga 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendi ve geçici 87 nci
maddesine göre işlem yapılır.Sayfa 9 / 43
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden
yararlananlardan yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarının kesilmesi ve tekrar bağlanmasında bu
Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümler geçerlidir.

1.1.2.3. ÇalıĢma gücü kaybı % 60’ın altında olanlar
YaĢlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 28-

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun
düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca
çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları
ve 4320 gün,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları
ve 4680 gün,
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a)
bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

506 sayılı Kanuna iliĢkin geçiĢ hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 6-

Aylık bağlama şartları bakımından bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılarak aylık bağlanacaklar için;

d) (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen 4320 günlük süre ilk defa;
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için
3700 gün olarak,
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne
100 gün eklenmek suretiyle 4320 günü geçmemek üzere,
e) (DeğiĢik: 17/4/2008-5754/69 md.) 28 inci maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen 4680 günlük süre ilk defa;
1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için
4100 gün olarak,
2) 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 4100 güne
100 gün eklenmek suretiyle 4680 günü geçmemek üzere,
uygulanır.

1.1.2.4. Maden iĢyerlerinin yer altı iĢlerinde çalıĢanlar
Emeklilik yaĢına iliĢkin bazı geçiĢ hükümleri (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu)
GEÇĠCĠ MADDE 9-

Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce bazı hükümleri yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılanlardan;Sayfa 10 / 43
a) En az 20 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde sürekli
çalışan ve bu işlerde en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen
sigortalılara yazılı talepleri halinde 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları
aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanır.
b) En az 25 yıldan beri Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işyerlerinde yeraltı
münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödeyen sigortalılara da 28 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki yaş şartları
aranmaksızın 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağlanır.
c) 50 yaşını dolduran ve malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının en az 1800
gününü Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş olan sigortalılara da
birinci fıkrada belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığı bağlanır.
(DeğiĢik beĢinci fıkra: 17/4/2008-5754/70 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
beşinci fıkrada belirtilen işlerde çalışmaya başlayan sigortalıların, bu Kanunun yürürlük
tarihinden önce veya sonra bu işlerde geçen çalışmalarının en az 1800 gün olması halinde bu
çalışmalarının dörtte biri toplam prim ödeme gün sayılarına ilave edilir. Bunlar için malûllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının prime esas kazancının % 23’üdür. Bunun % 9’u
sigortalı hissesi, % 14’ü de işveren hissesidir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk
defa maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmaya başlayanlar hakkında,
bu Kanunun fiili hizmet zammı süresine ait hükümleri uygulanır.
YaĢlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 28- …
Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en
az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 55 olarak uygulanır.

1.1.2.5. Erken yaĢlanan sigortalılar
YaĢlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Ģartları (5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
MADDE 28-

55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer
şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar

1.1.3. Genel koĢullar (4(b) sigortalıları için)
1.1.3.1. 1/10/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar
(1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu)
Geçici Madde 10 – (Ek: 25/8/1999 – 4447/39 md)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık
bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi
yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.
(Yeniden düzenleme: 25/5/2002-4759/7 md.) 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla,
kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin
dolmasına;
a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını, Sayfa 11 / 43
b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,
c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5
tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,
d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6
yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,
e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8
tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,
f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9
yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,
g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11
tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,
h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12
yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,
ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla,
14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,
j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla,
15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,
k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla,
17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,
l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla,
18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,
m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan
fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,
n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla,
21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını,
o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla
veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,
p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,
Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları
halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Bölüm: Bağkur, SGK, SSK

2 Responses

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

REKLAMLAR